HK200906 0166

Geluidshinder

Met de snelle toename van het aantal padelbanen in Nederland, wordt de KNLTB benaderd vanuit verenigingen en andere aanbieders met de vraag of omwonenden geluidshinder van padel kunnen ervaren en of dit anders is dan bij tennis. Over geluidsoverlast van padelbanen, zeker vlakbij woningen, is momenteel het nodige te doen. Om antwoord te geven op deze vragen gaan we op deze pagina specifieker in op de huidige regels en onderwerpen waarmee je rekening dient te houden als je padelbanen wilt aanleggen. Daarnaast informeren we jou ook over de actuele ontwikkelingen op dit thema. Let wel: geluidshinder is complexe materie en vereist altijd maatwerk!

Wat is hinder?

Binnen het begrip ‘hinder’ kan onderscheid worden gemaakt tussen ‘objectieve hinder’ en ‘subjectieve hinder’. Objectieve hinder wordt veroorzaakt door een bepaalde fysieke bron (een activiteit of werkzaamheid). Fysieke hinder is vaak meetbaar, zoals in decibel bij geluid. Subjectieve hinder ziet op de hinderbeleving. Het zegt iets over de manier waarop de hinder door de ontvanger wordt ervaren. De ene persoon kan bij eenzelfde activiteit meer hinder ervaren dan de andere persoon.

Voor wat betreft (objectieve) geluidshinder en padel zijn de geldende regels voor geluidsniveaus vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Klik hier voor meer informatie. Specifiek voor wat betreft toegestane geluidsniveaus gaat het om het voldoen aan de geluidsniveaus die staan beschreven in de tabel, zoals opgenomen in artikel 2.17 lid 1 sub a Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze geluidsniveaus gelden voor alle sportaccommodaties, dus ook tennis en padel. Lees meer over rechtmatige en onrechtmatige hinder in de ‘Veelgestelde Vragen’ onderaan deze pagina.

Ontwikkelingen rondom geluid en padel

Er is momenteel veel aandacht voor het thema ‘geluid en padel’, niet in de laatste plaats door berichtgeving hierover in de media. De ervaren geluidshinder door omwonenden is aanleiding geweest voor het oprichten van een ‘taskforce’. Onder leiding van sportkoepel NOC*NSF vindt overleg plaats tussen vertegenwoordigers van belanghebbende partijen (sport, overheid, bouwers, omwonenden, geluidspecialisten).

Doel van de taskforce is het opstellen van een heldere handreiking die als leidraad kan dienen bij het beoordelen van nieuwe plannen en kan helpen bij het maken van een juiste afweging (o.a. door gemeenten) over de inpasbaarheid van nieuwe padelbanen en/of locaties. Daarbij dient nadrukkelijk te worden gemeld dat er geen sprake zal zijn van nieuwe normering of regelgeving maar van een praktische handreiking die op basis van de huidige inzichten en consensus met alle partijen is overeengekomen. De ‘nieuwe’ handreiking moet alle betrokkenen meer duidelijkheid geven en dient niet gezien te worden als vervanging van de vigerende wet- en regelgeving.

De taskforce verwacht dat de handreiking eind januari 2023 zal worden gepubliceerd.

Advies geluidshinder bij plannen voor aanleg padelbanen

  • Zoek een plek op de accommodatie (indien een locatie nabij woningen is gelegen) zover mogelijk bij woningen vandaan. Afhankelijk van de locatie zul je daarin de bereidheid moeten hebben concessies te willen doen ten aanzien van de, wellicht, meest gewenste plek op de betreffende locatie.
  • Maak akoestisch onderzoek standaard onderdeel van je plannen voor padel. De uitkomsten kunnen je inzicht geven en zo nodig kunnen er maatregelen worden genomen in de vorm van bijvoorbeeld een geluidsscherm als onderdeel van de plannen. Dit laatste als integraal onderdeel van het hele plan. Laat je daarin (eventueel) adviseren/begeleiden door een (gespecialiseerd) akoestisch bureau.
  • Treed in overleg met de gemeente en zoek vooral de samenwerking waarbij de resultaten van akoestische inzichten een mooi uitgangspunt/praatstuk is. Samen met de gemeente kun je er dan vervolg aan geven.
  • Betrek (uiteraard) omwonenden, maar doe dit pas als er meer inzicht is in de akoestische randvoorwaarden/consequenties. Te vroeg informeren, zonder kennis van de juiste lokale (geluid) consequenties, kan alleen maar onnodig voor onrust zorgen. Treed dus in overleg als de haalbaarheid is gebleken.
  • Treed alvast (oriënterend) in overleg met bouwers en vraag naar hun ervaringen en eventuele oplossingen. Ook de bouwers hebben daarin een belangrijke informerende en adviserende rol. Op die manier vlieg je het breed aan en kom je tot een juiste en gepaste maatwerkrouting.

Geluid reducerende maatregelen

Diverse aanbieders van padelbanen zijn samen met akoestische specialisten de mogelijkheden aan het onderzoeken om het padelspel stiller te maken. Daarbij wordt vooral gekeken naar geluidschermen in alle vormen, maten en uitvoeringen en voorzieningen aan de padelkooi zelf door bijvoorbeeld het dichtzetten van de gaaspanelen.

Van al deze maatregelen is alleen de werking van geluidschermen die naast de padelbanen of tennisbanen worden geplaatst wetenschappelijk bewezen waardoor deze schermen in akoestische onderzoeken meegenomen kunnen worden. Van de andere maatregelen is de werking nog niet door middel van bijvoorbeeld geluidsmetingen vastgesteld en kan er daarom nog niet mee gerekend worden in de akoestische onderzoeken.

De KNLTB volgt deze ontwikkelingen en zal goede praktijk voorbeelden uiteraard delen zodra deze er zijn.

Mogelijke oplossingen geluidshinder

  • Geluidscherm voorzien van kokosmatten
  • Geluidswerende PVC doeken

Rol KNLTB

De KNLTB heeft geen akoestische expertise en de realisatie van padelbanen nabij woningen is vooral een gemeentelijke (lokale) aangelegenheid. De gemeente is in deze de vergunningverstrekker en handhaver. De KNLTB volgt uiteraard de ontwikkelingen en deelt relevante informatie hierover met zijn verenigingen. Daarnaast is de KNLTB op landelijk niveau (taskforce) in gesprek met vertegenwoordigers van belanghebbende partijen om tot een gezamenlijke handreiking te komen die helpt bij het realiseren van nieuwe initiatieven.

Ter ondersteuning van (aangesloten) verenigingen met plannen voor padel kan de KNLTB een (externe) akoestisch expert inzetten. Doel hiervan is om voorafgaand al te kijken naar eventuele knelpunten en mogelijkheden en op basis daarvan advies te geven. Nadrukkelijk dient te worden gemeld dat dit geen akoestisch onderzoek betreft. Neem hiervoor contact op met jouw accountmanager.

Veelgestelde vragen