Scholen

Meer en meer tennisverenigingen zoeken samenwerking met scholen, zowel in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs.

De samenwerking tussen scholen en tennisverenigingen kan op verschillende manieren worden vormgegeven, bijvoorbeeld door middel van kennismakingslessen, een schooltennisproject, maatschappelijke stages (voortgezet onderwijs), de oprichting van een schoolsportcommissie, een schoolsportdag, een sportpas voor leerlingen, enzovoorts. De KNLTB help verenigingen op de volgende gebieden:

Ook de gemeente kan helpen

In sommige gevallen maakt de samenwerking deel uit van een grootschaliger project, zoals de Buurt Onderwijs Sport – impuls (BOS) van het ministerie van VWS, of de Impuls brede scholen, sport en cultuur en de daarmee samenhangende combinatiefuncties, eveneens van VWS. Dit soort projecten loopt vrijwel altijd via de gemeente, waardoor vaak ook subsidiegelden te verkrijgen zijn. Het is voor verenigingen dan ook aan te raden om de ontwikkelingen binnen de gemeente op dit gebied in de gaten te houden. 

Reden om samen te werken met scholen

De motieven voor verenigingen om contact te zoeken met het onderwijs lopen uiteen: 

  • Toename van het aantal (jeugd)leden. De vereniging krijgt contact met meer kinderen en jongeren uit de buurt. Na kennismaking met de tennissport volgt wellicht de stap naar een lidmaatschap bij de vereniging. 
  • Een groter netwerk. Door de samenwerking met het onderwijs bouwt de vereniging mee aan en gaat het onderdeel uitmaken van een groter netwerk van sportverenigingen, scholen, buurtinstellingen en welzijnsorganisaties. Via dit netwerk kan de vereniging haar sportaanbod verder uitdragen. 
  • Versterking van de vereniging. Samenwerking met het voortgezet of hoger onderwijs kan de vereniging verder versterken. Vele middelbare scholieren moeten tijdens hun middelbare schoolperiode verplicht vrijwilligerswerk doen, in de vorm van een maatschappelijke stage. Het is de bedoeling dat jongeren via vrijwilligersactiviteiten kennismaken met en een bijdrage leveren aan allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Veel jongeren vervullen deze stage graag bij sportverenigingen. Dit biedt sportverenigingen de kans om jongeren in te zetten voor allerlei vrijwilligerstaken.
  • Naamsbekendheid. Samenwerking met het onderwijs zorgt ervoor dat de naamsbekendheid van de vereniging bij scholen, de gemeente en onder de jeugd groeit. De vereniging treedt buiten de grenzen van de sport en krijgt hierdoor goede PR bij jeugdigen en instellingen die de vereniging nog niet (echt) kenden. 
  • Steun en waardering. Over het algemeen zal de inspanning van de vereniging worden gewaardeerd, bijvoorbeeld door de lokale overheid. Dit levert de vereniging in ieder geval een goed imago op. Bovendien kan die waardering zich in de toekomst wellicht uitbetalen in de vorm van bijvoorbeeld personele of financiële ondersteuning, of het tegemoet komen aan de accommodatiewensen van de vereniging.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.