10 meest gestelde vragen

10 meest gestelde vragen over juridische en financiële zaken.

..over Juridische en financiële zaken

Is een vereniging door het lidmaatschap van de KNLTB verzekerd?

De KNLTB heeft voor alle verenigingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is automatisch gekoppeld aan het lidmaatschap. 

Er is eveneens een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, maar daarvoor dient een vereniging zich wel bij de KNLTB aan te melden.

Wij hebben leden die hun contributieverplichtingen niet nakomen. Kunnen wij deze personen op een zwarte lijst van de KNLTB laten plaatsen?

Nee, in verband met de strikte regels rondom privacy hanteert de KNLTB geen zwarte lijst meer.

Moet een vereniging een bedrijfshulpverlener hebben?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet dient een vereniging inderdaad een bhv-er te hebben. Wij adviseren met name op tijden dat de kantine druk is bezocht een persoon aan te wijzen die optreedt als bhv-er bij calamiteiten. Deze persoon moet kennis hebben van EHBO en kunnen omgaan met de brandblussers.

Moet een statutenwijziging van de vereniging worden voorgelegd aan de KNLTB?

Ja, een statutenwijziging kan pas geschieden als het bestuur van de KNLTB, daartoe verzocht door de vereniging, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging. De vereniging doet er verstandig aan dit eerst te vragen, alvorens zij de statuten in de eigen algemene ledenvergadering laat behandelen.

Mag een vereniging een tweede algemene ledenvergadering houden op dezelfde avond, als bij de eerste vergadering die avond het quorum niet is gehaald?

Nee, hoewel dit verbod niet expliciet in de wet staat, wordt algemeen aangenomen dat de niet-aanwezige leden in de gelegenheid moeten worden gesteld om de algemene ledenvergadering op een andere dag te bezoeken. Er dient dus een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven.

Hoe lang moet een vereniging de administratiegegevens bewaren?

Een vereniging dient zijn balans en staten van baten en lasten zeven jaar te bewaren.

Moeten verenigingen hun ledenadministratie aanmelden op grond van de Wet Bescherming persoonsgegevens?

Bij normaal gebruik van de ledenadministratie wordt voldaan aan de voorwaarden voor de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting en hoeft een vereniging zijn administratie niet aan te melden.

Moeten wij een legionella risicoanalyse laten uitvoeren?

Volgens de huidge wetgeving behoren sportaccommodaties tot de laag-risicocategorie. Er is niet langer vereist dat de vereniging een risicoanalye laat uitvoeren. Wel houden verenigingen indien zij eigenaar zijn van de accommodatie de verplichting om ervoor te zorgen dat het leidingwater deugdelijk is. Vanuit die zorgplicht is het toch aan te bevelen om de leidingen periodiek te laten controleren en de noodzakelijke beheermaatregelen te nemen (waaronder het doorspoelen).

Omwonenden klagen over onze verlichting, wat moeten wij doen?

Er zijn normen opgesteld door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingkunde aan de hand waarvan kan worden bepaald of er sprake is van lichthinder. De verlichtingsleverancier kan berekenen of de verlichting van jouw vereniging binnen de norm blijft. Het is raadzaam om contact op te nemen met de gemeente omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het al dan niet nemen van maatregelen tegen de vereniging.

Meest gestelde vragen over financiële zaken

Wat is de contributiesystematiek van de KNLTB?

Begin februari ontvang je de voorlopige contributiefactuur. Alle leden van de vereniging worden op 31 januari gefactureerd.

Begin oktober ontvangen alle verenigingen de definitieve contributiefactuur. Hierin worden de verenigingen aanvullend aangeslagen voor alle leden die zich hebben aangemeld tussen 31 januari en 30 september van dat jaar.

Waarom worden de contributietarieven jaarlijks meer geïndexeerd dan het CPI?

De KNLTB hanteert een eigen opslagpercentage. Voor de KNLTB geldt dat de kosten voor 45 procent bestaan uit loonkosten en 55 procent uit overige kosten. Zodoende hanteren wij een gewogen gemiddelde van deze kosten.

Is de bijdrage Buma, Sena, Videma verplicht?

Als je muziek afspeelt in het clubhuis zijn Buma en Sena verplicht. Als je tv gebruikt, ben je ook verplicht om Videma gelden af te dragen.

Ontvang korting op Buma en Sena en maak gebruik van de de collectieve regeling van KNLTB. Met Videma heeft de KNLTB geen collectieve regeling afgesloten.

Is mijn vereniging reeds aangemeld voor Buma, Sena en Videma?

We helpen je graag persoonlijk. Neem contact op met de afdeling Financiële Zaken van de KNLTB: administratie@knltb.nl. Ook om je als vereniging aan te melden voor deze regeling neem je contact op via administratie@knltb.nl.

Welke verschillende tarieven zijn er?

Een overzicht van de verschillende tarieven vind je op deze pagina.

Hoe zorg ik ervoor dat de financiële belasting voor mijn leden niet hoog wordt?

Niemand vind het het prettig om een flinke rekening op de deurmat aan te treffen. Zeker wanneer een volledig gezin lid is van een vereniging, kunnen de kosten hoog oplopen. Dit kan afschrikwekkend werken en er zelfs toe leiden dat leden opzeggen.

Het kan daarom zinvol zijn om als vereniging na te denken over het aanbieden van contributie en andere betalingen in termijnen. Op die manier kunnen leden de lasten verdelen over het hele jaar en is de kans kleiner dat ze afhaken.

Kan de KNLTB ook de facturen digitaal naar onze vereniging sturen?

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om de facturen per e-mail naar de vereniging te verzenden. Zodra dit tot de mogelijkheden gaat behoren informeert de KNLTB de verenigingen hierover.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.